Site pictogram Thaesis

Privacyverklaring

Thaesis B.V. verwerkt zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Deze privacyverklaring informeert u hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Laatst gewijzigd: december 2021.

Contactgegevens

De zakelijke contactgegevens worden verwerkt door:

Thaesis B.V.
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht
info (@) thaesis.nl

Kamer van Koophandel te Utrecht 32117254

Thaesis B.V. verkrijgt zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de gegevens die (mogelijke) opdrachtgevers via website, e-mail, telefoon, app of visitekaartje aan ons verstrekken. Thaesis B.V. verkrijgt geen persoonsgegevens via derden.

Persoonsgegevens

Doeleinden

Thaesis B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Grondslagen

Thaesis B.V. verwerkt zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomsten met opdrachtgevers, dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Tevens verwerkt Thaesis B.V. zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens, omdat Thaesis B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Indien in de toekomst zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Diensten van derden

In het kader van haar dienstverlening beheert Thaesis B.V. zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens. Thaesis B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals Box (beveiligde projectdossiers) en Highrise (beveiligd beheer van klantrelaties). In het kader daarvan worden via de diensten van deze derden door Thaesis B.V. persoonsgegevens beheerd. Deze derden verwerken uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens slechts via deze diensten en in opdracht van Thaesis B.V. voor uitsluitend de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Thaesis B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn ten behoeve van de diensten van derden, zoals Box en Highrise, concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn. Deze partij is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zal houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Thaesis B.V. zal uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Thaesis B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Thaesis B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Thaesis B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Thaesis B.V. verzoeken om overdracht van uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Thaesis B.V.
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht
info (@) thaesis.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw zakelijke contactgegevens en daar onlosmakelijk aan verbonden persoonsgegevens door Thaesis B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in december 2021.

Thaesis B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op deze website gepubliceerd.

Mobiele versie afsluiten