Thaesis bedient met de propositie de Innovatie Accelerator ondernemingen in snel veranderende online markten met een groeiambitie boven het marktgemiddelde. Wij bieden deze data gedreven propositie alleen aan als wij overtuigd zijn van de haalbaarheid van de geformuleerde groeiambitie. Onze inzet stelt zich tot doel de door de Innovatie Accelerator te behalen resultaten tweeëneenhalf keer sneller te realiseren.

digitale_acceleratie

Figuur: Resultaat de Innovatie Accelerator (de rode lijn laat zien met welke snelheid de beoogde resultaten worden behaald zonder acceleratie, de groene lijn toont de versnelling die Thaesis realiseert)

In onze werkwijze passen wij geen standaardaanpak toe, wij richten ons volledig op ‘doen wat werkt’ in de context van de Innovatie Accelerator. Onze werkwijze werkt van data naar inzichten. De planning voor onze werkzaamheden kent als startdatum de dag waarop wij de propositie aanbieden en kent een doorlooptijd van zes maanden.

Focus per maand

  • In de eerste maand doorleven wij de digitale strategie en activeren wij interne stakeholders.
  • In de tweede maand realiseren wij quick wins en plannen wij actieprogramma’s.
  • In de derde en vierde maand versnellen wij de kortetermijnresultaten en initiëren wij de uitvoering van de actieprogramma’s.
  • In de vijfde en zesde maand ronden wij de actieprogramma’s af en incorporeren wij de nieuwe werkwijzen in de operatie.

k52b1853-kopieren

De digitale strategie doorleven

De belangrijkste technologische trends staan centraal in de Innovatie Accelerator:

  • Machine learning
  • Artificial intelligence
  • Big data
  • Algoritmes
  • Robotica
  • Autonome voertuigen

Ter voorbereiding brengen wij de externe context in kaart, te beginnen met de vraag waarom en hoeveel sneller groeien mogelijk en wenselijk is. Onderdeel van het antwoord op die vraag is het onderzoeken van de economische, technologische en maatschappelijke invloeden op de onderneming. Wij leveren een datamodel op.

De cultuur en structuur van de onderneming bepalen de interne context. Wij stellen samen met de opdrachtgever vast in hoeverre de beoogde groei daarin kan worden gefaciliteerd. Hierbij hebben wij ook aandacht voor wat de externe invloeden vragen van de onderneming en de mate van keuzevrijheid die de onderneming heeft bij het anticiperen of reageren op deze invloeden.

Samen bepalen de externe en interne context de reikwijdte van de Innovatie Accelerator. Dat betekent een helder zicht op het te versnellen resultaat, bijvoorbeeld in online marktaandeel, time-to-market, omzet uit digitale proposities, omzet uit digitale verdienmodellen en/of huidig rendement.

Quick wins realiseren

In de analysefase construeren wij de uitdaging samen met degenen die deze in de dagelijkse praktijk hebben en leggen zo een praktische en theoretische basis voor het plannen en ondernemen van acties om de groei te versnellen. Dat doen wij data gedreven.

Gezien de snelheid van digitale ontwikkelingen zal het niet zozeer gaan om een uitdaging waarvoor vanuit een expertrol de enige juiste oplossing kan worden gevonden, maar om uitdagingen waarvoor niet één juist strategisch antwoord bestaat. Voor iedere onderneming zijn meerdere quick wins mogelijk, in lijn met de eigen digitale strategie, opgedane kennis en gericht op de door de onderneming beoogde resultaten.

De wijze waarop wij quick wins identificeren en realiseren verandert in iedere iteratie van de Innovatie Accelerator. Wij leggen alle quick wins vast in het datamodel om inzichtelijk te maken hoe acties hebben geleid tot resultaten en wat de rationale hierbij was. Zo draagt deze actiegerichte aanpak ook bij aan blijvende organisatieontwikkeling.

k52b1878-kopieren

Initiëren actieprogramma’s

Ook het initiëren en ondernemen van actieprogramma’s doen wij samen met de betrokkenen. De keuzes die we samen maken vloeien voort uit de context van de opdracht en constructie van het datamodel. Hierbij kan de focus liggen op het uitvoeren van een enkele eerste stap maak ook op een serie van eerste stappen.

Samen plannen en realiseren we de actieprogramma’s en zetten op basis van data-analyse waar nodig aanvullende interventies in. Met veel aandacht voor de wijze van uitvoering door de betrokkenen zelf, zorgt de Innovatie Accelerator voor inzichten over waarom en wanneer programma’s effectief zijn.

Nieuwe werkwijzen incorporeren

De bedoelde en onbedoelde uitkomsten van actieprogramma’s worden geanalyseerd en in het datamodel verwerkt. Door gestructureerd de vraag te stellen of de geïniteerde actieprogramma’s en interventies tot het beoogde resultaat hebben geleid, worden nieuwe werkwijzen als onderdeel van de Innovatie Accelerator gevalideerd en geïncorporeerd. Als actieprogramma’s niet op de beoogde manier zijn uitgevoerd of niet tot het beoogde resultaat hebben geleid, vindt data-analyse plaats en wordt het datamodel waar nodig aangescherpt.

Parallel aan de cyclus van analyse, interventie en evaluatie loopt gedurende het traject een gerichte evaluatie. Door reflectie in actie staan we samen met betrokkenen stil bij hun ervaringen, proberen we elkaar beter te begrijpen, beoordelen we de inzichten die we verkrijgen en besluiten we tot vervolgacties. Gedurende het traject wordt de uit deze evaluaties voortkomende data verzameld en geanalyseerd. De focus ligt op waarneembaar gedrag, waarmee bewijs wordt gepresenteerd dat een op groei gerichte verhaallijn ondersteunt. Dit leidt tot inzichten over de digitale strategie, de effectiviteit van de uitvoering van actieprogramma’s en de kwaliteit van besluitvorming.

Het incorporeren van nieuwe werkwijzen zit in het expliciet maken van wat er gebeurt bij alle betrokkenen. Op deze manier zijn de mensen in de onderneming een bron voor  het generen van data. De Innovatie Accelerator draait om het doorbreken van de status quo. Wanneer wij onderzoeken wat zich binnen en buiten de onderneming afspeelt, wanneer wij onze gedachtegang met elkaar delen en wanneer wij actieprogramma’s initiëren en uitvoeren, genereren wij data. Met het stellen van vragen als “Wat weerhoudt je van…?” of “Wat heeft ertoe geleid dat…?” zetten wij kleine interventies in om de versnelling te realiseren en de status quo te doorbreken.

Maandelijks stemmen wij de voortgang van de Innovatie Accelerator af met de opdrachtgever.

Referenties

Referenties

Meer weten over de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem contact met Thaesis op.