Site pictogram Thaesis

Energietrends

Thaesis doet continu trendonderzoek naar de meest relevante trends in de energiesector. Deze trends maken via onze web en app based tool TRNDR onderdeel uit van de Strategiekamer, de accumulatie van bewezen methodieken en aanpakken van ons adviesbureau. Trendonderzoek is van grote waarde bij scenarioplanning. Door mogelijke toekomsten te voorzien, erop te anticiperen en er vervolgens sneller op te kunnen reageren wordt de strategische besluitvorming binnen organisaties beter. Onze opdrachtgevers leren zo beter omgaan met onzekerheden.

Lees hieronder alles over de 50 meest relevante trends voor de energiesector.

50 meest relevante energietrends

Afnemende gaswinning Het productieplafond voor gaswinning in Nederland wordt al langere tijd teruggeschroeft, daarbij komt een volledige stop van de gaswinning steeds dichterbij.
Auto’s als energievoorziening In de herontwikkeling van het energiesysteem worden elektrische auto’s gezien als mogelijk middel om energieschokken mee op te vangen. De accu’s kunnen op piekmomenten die energie aan het net leveren en daardoor de totaal capaciteit verhogen.
Balanseconomie De groei-economie – primair gebaseerd op financiële groei – maakt steeds meer plaats voor een balanseconomie. Dit is een economisch systeem waarbij duurzaam gebruik van grondstoffen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, de menselijke maat en financiële aspecten met elkaar in balans zijn.
Biobrandstof Biobrandstof is een verzamelnaam voor verschillende brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa. In de toekomst zullen de benodigde stoffen voor biobrandstof mogelijk niet meer uit planten worden geëxtraheerd, maar via genetische modificatie tot stand komen.
Blauwe energie Blauwe energie is de naam voor het opwekken van energie door middel van osmose: een speciale manier van mengen van zoet en zout water. Onlangs is aangetoond dat door het zoete water vooraf te verwarmen, bijvoorbeeld door industriële restwarmte te gebruiken, het proces tot drie keer zo efficient wordt.
CHP-boilers Combined Heat and Power boilers (CHP-boilers) gebruiken de warmte die ze genereren om middels een interne generator ook elektriciteit op te wekken. Hierdoor bieden deze boilers naast warmte ook goedkope en CO2-zuinige elektriciteit.
Climate engineering Climate engineering is een verzamelnaam voor technologieën die het mogelijk maken om in te grijpen in het klimaatsysteem. Denk aan kooldioxideverwijdering en het reguleren van zonnestralen.
Concentrated solar power Bij Concentrated Solar Power (CSP) technologie worden de eigenschappen van een vergrootglas en planten gecombineerd in installaties die zonnestralen volgen en via spiegels concentreren naar één punt. Hiermee kunnen op grote schaal vloeistoffen en gassen worden opgewarmd, wat industriële boilers overbodig maakt.
Concurrentiestrijd oplaadnetwerken Met het groeiende gebruik van elektrische voertuigen ontstaat er een grotere vraag naar oplaadpunten. Hierdoor ontstaat er een strijd op het aanbieden van (snelle) oplaadpunten bij belangrijke punten in het wegennet.
Consumentenparticipatie Bij steeds meer stroomleveranciers is het mogelijk om als consument een aandeel in windmolen of zonnepanelen te kopen waarmee zij hun eigen groene stroom kunnen opwekken en bijdragen aan een beter milieu.
Cool roof coatings Cool roof coatings zijn coatings die op daken en andere oppervlakken aangebracht kunnen worden en 80% van de uv-straling reflecteren. Daarnaast breken cool roof coatings schadelijke stoffen in de lucht af. Daarmee zijn cool roof coatings een 2-in-1 product: ze zorgen voor een lager energieverbruik en een schonere lucht.
Dalend energieverbruik per inwoner In de afgelopen twee decennia is het energieverbruik per inwoner consequent gedaald. Met de impact van het toenemende thuiswerken is het de verwachting dat deze trend door zet.
Decentralisatie Centrale energie opwekking betreffen bijvoorbeeld fossiele energiecentrales op een aantal plekken in Nederland met groot bedieningsgebied. Hernieuwbare energiebronnen zoals het opwekken van energie via elektriciteit of warmte worden vaak decentraal en dicht bij de gebruiker opgewekt. Overschotten worden terug aan het net geleverd of opgeslagen voor later verbruik.
Democratisatisering energieopwekking Mede door de decentralisatie die ontstaat bij veel duurzame energievormen is er voor burgers meer ruimte om deel te nemen in de besluitvorming rond energie. Het Klimaatakkoord van 2020 moedigt dit aan door te streven naar 50% lokaal eigendom.
Digital mapping Bij digital mapping worden data, satellietbeelden en bestaande kaarten gecombineerd om digitale kaarten te creëren die de basis bieden voor een verscheidenheid aan duurzame initiatieven. Denk aan het in kaart brengen van de meest kansrijke gebieden voor het opwekken van zonne-energie, of het efficiënter maken van openbaar vervoerroutes.
Duurzaam als koopmotief Consumenten hechten in toenemende mate waarde aan de duurzaamheid van hun energie, de impact hiervan op hun consumptiegedrag neemt toe.
Energie uit afval Er wordt in toenemende mate energie gewonnen uit afval, zoals het organisch restafval van boerderijen dat dient als biobrandstof en verschillende vormen van biogasinstallaties. Een ander voorbeeld zijn bakkers die met een kleine biovergistinginstallatie uit niet verkocht brood biogas produceren, waarmee zij weer hun eigen ovens kunnen verwarmen.
Energiefluctuatie Bij fossiele energieproductie staat verbranding van bekende hoeveelheden grondstoffen gelijk aan duidelijke hoeveelheden opgewerkte energie. Doordat hiernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie afhankelijk zijn van het seizoen en het weer, fluctueert de hoeveelheid opgewekte energie meer dan bij fossiele energiebronnen.
Energiepositieve huizen Vijftien procent van het totale energieverbruik vindt plaats in huizen. Door een combinatie van duurzame technologieën en bouwtechnieken worden de eerste energiepositieve huizen gebouwd. Deze modulaire huizen genereren meer energie dan ze gebruiken en kunnen daardoor het totale energieverbruik drastisch verlagen.
Energy as a Service Om consumenten te ontzorgen wordt energie steeds vaker aangeboden als een service. Hierdoor neemt een consument niet slechts het product af, maar wordt alles eromheen (zoals energie managen) ook aangeboden binnen de aangegeven prijs.
Flowbatterijen Flowbatterijen zijn een type oplaadbare batterij waarbij twee vloeibare chemische componenten langs een membraan worden gepompt. Het grootste voordeel ten opzichte van traditionele batterijen is dat flowbatterijen een langere levensduur hebben.
Frequency containment Frequency containment is het matchen van de frequentie van duurzame energie output aan de frequentie van het net, hierdoor kan duurzame energie worden aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet.
Geothermische energie Geothermische energie is energie afkomstig van aardwarmte. Hoewel winning van deze energie nog slechts in geringe mate economisch lonend is, is de potentie groot: geothermische energie is betrouwbaar, duurzaam en milieuvriendelijk.
Groen kantelpunt Groene energie heeft het punt bereikt waarop het een wereldwijd significante vorm van energie is. Door technologische ontwikkelingen en een snelle toename van gebruik in opkomende economieën is hernieuwbare energie op industrieel niveau een wezenlijk alternatief voor fossiele energie.
Groene disbalans Olie- en gasbedrijven zijn hun positie binnen de energiemarkt snel aan het herontdekken. Hierdoor wordt er verwacht dat er rond 2030 een grotere vraag naar olie en gas zal zijn, dan de daadwerkelijke productie, met andere woorden: de industrie begint in haar vergroening verder achter te lopen op de olie- en gasbedrijven.
Hernieuwbare energie Vooralsnog draait de Nederlandse samenleving op fossiele energie, de grondstoffen voor verwarming en verlichting, vervoer, productie en industrie. Nederland heeft zich echter het doel gesteld om in 2050 helemaal vrij te zijn van fossiele energie. In de transitie naar een duurzaam energiesysteem worden hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie steeds belangrijker.
Home batteries Home batteries zijn compacte batterijen die worden opgeladen via zonne-energie of het elektriciteitsnet tijdens daluren. Huishoudens en bedrijven kunnen met home batteries hun eigen gegenereerde energie opslaan en op een later tijdstip gebruiken.
Kernenergiedebat Kernenergie is schoon en levert zo’n 11% van de wereldwijde energie. Kernrampen zoals Fukushima en Tsjernobyl beïnvloeden de publieke opinie en leiden tot een langlopend debat over de voor- en nadelen.
Mechanische batterijen Mechanische batterijen gebruiken een vliegwiel om kinetische energie op te slaan. In daluren wordt elektriciteit gebruikt om het vliegwiel aan te drijven, in piekuren vormt het vliegwiel een generator die energie levert. Mechanische batterijen worden gebruikt om het zeer variabele aanbod van zonne- en windenergie te balanceren.
Organische zonnecellen Standaard zonnecellen bevatten zware metalen zoals cadmium die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Organische zonnecellen zijn gemaakt van een extreem dunne laag organisch materiaal op een PET-vlies. Hierdoor wekken organische zonnecellen meer energie op, zijn ze flexibel en deels transparant, en bevatten ze bovenal geen schadelijke materialen.
Overstapdrukte Consumenten stappen vaker over van energieleverancier en het deel van de consumenten dat nog nooit is overgestapt nam tussen 2015 en 2018 af van 36% naar 26%. De keuze tussen uit een groot aantal energieleveranciers en de mogelijke kostenbesparing maakt het voor consumenten aantrekkelijker om vaker over te stappen.
Power-to-gas technologie Bij power-to-gas technologie wordt overtollige hernieuwbare energie door middel van elektrolyse omgezet in waterstofgas. Dit waterstofgas wordt vervolgens opgeslagen in de bestaande ondergrondse gasleidingen. Op deze manier kan hernieuwbare energie relatief eenvoudig opgeslagen worden en gebruikt worden wanneer nodig.
Sjoemelstroom Het komt voor dat stroomleveranciers fysieke elektriciteit op de stroombeurs kopen voor de laagste prijs en combineren met een goedkoop groene stroomcertificaat uit het buitenland. Officieel mag het verkocht worden als groene stroom, maar in feite krijgt de consument gewoon grijze stroom geleverd.
Smart buildings Met behulp van tal van sensoren worden gebouwen “intelligent gemaakt”, hierdoor functioneren de gebouwen autonoom en duurzamer. Denk aan lichtsensors om gebouwen energiezuiniger te maken, sensors die realtime inzicht geven in het afvalniveau van containers en bewegingsensoren die weten in welke ruimten wel en geen mensen zijn om daar het klimaat in de ruimte op aan te passen.
Smart cities Als gevolg van de alsmaar sneller ontwikkelende data- en communicatietechnologie vindt er een stedelijke reorganisatie plaats die steden efficiënter, schoner en veiliger maakt. In smart cities staan technologieën zoals intelligente straatverlichting, wegen en smart grids met elkaar in verbinding om stromen in balans te brengen.
Smart grids Smart grids is de verzamelnaam voor technologieën die gebruikt worden om op een intelligente manier het elektriciteitsnet te beheren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.
Smart highways De smart highway is een verzamelnaam voor technologieën die toegepast kunnen worden om snelwegen duurzamer te maken. Zo kunnen lantaarnpalen worden vervangen door glow-in-the-dark lijnen die overdag energie absorberen en ‘s nachts lichtgeven en een inductierijstrook worden gebruikt om elektrische auto’s op te laden.
Synthetische biologie Bij synthetische biologie worden technische ontwerpprincipes toegepast op biologisch niveau. Dit biedt mogelijkheden voor het herontwerpen van levende systemen. Denk bijvoorbeeld aan genetisch omgebouwde algen die ons schone energie leveren.
Terugleverdeceptie De belofte van het terugleveren van duurzaam opgewekte energie aan het net is tot op heden in functionele zin ingelost en gepaard gegaan met saldering. Vanwege marktwerking verandert dit in een terugleversubsidie waarmee het economisch rendement voor de particulier terugleveranciers onvoldoende wordt. Hierdoor is sprake van een terugleverdeceptie.
Toename energiebehoefte Als gevolg van lagere kindersterfte en een langere levensverwachting groeit de wereldbevolking en neemt de energiebehoefte toe. Dit brengt belangrijke mondiale uitdagingen met zich mee. Naast energiebehoefte gaat het om voedselvoorziening, watervoorziening, huisvesting en werkgelegenheid.
Transparante zonnecellen Transparante zonnecellen zijn minder dan een duizendste millimeter dik en zetten infraroodlicht om in elektriciteit. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld smartphones op te laden via het scherm of om hele gebouwen te voorzien van elektriciteit opwekkende ruiten.
Travelling wave reactors Travelling wave reactors wekken energie op uit gebruikte kernsplijtstofstaven of natuurlijk uranium, wat drie voordelen biedt ten opzichte van huidige kernreactors: er is geen verrijkt uranium nodig, er wordt tien keer meer energie opgewekt en er wordt kernafval opgeruimd in plaats van geproduceerd.
Vernieuwing van het net Om het elektriciteitsnet gereed te maken voor duurzame en daarmee decentrale energieopwekking wordt het net vernieuwd.
Waardering natuurlijk kapitaal De maatschappelijke waardering van ons natuurlijk kapitaal neemt toe. Mensen beseffen zich steeds meer dat ons handelen schadelijke gevolgen kan hebben op de planeet en dat hoewel het potverteren van natuurlijk kapitaal op de korte termijn gewin op kan leveren, dit op de lange termijn desastreus is.
Warmtenetten Een warmtenet verbindt de warmtebron en de gebruiker van die warmte. Een warmtenet is meer dan alleen een systeem van leidingen. Een warmtenet is mogelijk op wijk-, stad- of regioniveau, maar ook voor een enkel gebouw (blokverwarming). Warmtenetten zijn een van de alternatieven om van het gas af te gaan.
Waterstofdebat Het debat over het gebruik van waterstof is volop gaande. Voorstanders en tegenstanders hebben een mening over de toepassing, werking en efficiëntie van waterstof als duurzame energiebron. Tegenstanders vinden dat de huidige productiemethode voor waterstof te veel energie vraagt.
Wave energy parks In wave energy parks wordt elektriciteit gegeneerd uit golven. Deze manier van energieopwekking is voorlopig nog experimenteel en er moeten nog talloze uitdaging worden overkomen met betrekking tot de impact op flora en fauna in de oceaan. Echter, de potentie is enorm: golven en getijden zijn zeer krachtig en voorspelbaar.
WEVC-technologie WEVC staat voor Wireless Electronic Vehicle Charging. Chipfabrikanten en autoproducenten experimenteren met deze technologie om elektrische auto’s in eerste instantie door middel van inductie draadloos op te laden, maar op termijn ook om elektrische auto’s via de weg op te laden terwijl ze rijden.
WKK-technologie WKK staat voor warmtekrachtkoppeling, wat het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht betekent. Door de warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit lokaal te gebruiken wordt 15% tot 20% energie bespaard in vergelijking met traditionele systemen.
Zoutwaterbatterijen Zoutwaterbatterijen worden gemaakt van mineralen, koolstofsoorten en zouten die grotendeels uit de zee en natuurlijke materialen worden gewonnen. Hierdoor zijn de batterijen 100% recyclebaar, niet explosief of brandbaar en goedkoper dan lithium-ion-batterijen.
Mobiele versie afsluiten