šŸŒ Wat heeft AI in het sociaal domein te zoeken?

Sommige sectoren zijn er klakkeloos mee aan de slag gegaan, anderen houden de boot voorlopig af: artificial intelligence. Het laatste half jaar vraagt menig organisatie zich af hoe ze met AI kan beginnen, ook in sectoren die op het eerste gezicht niet zoveel met de nieuwe technologie te maken hebben. 

Maar zou de vraag hoe te beginnen de startvraag moeten zijn? Moet iedere sector zich ermee inlaten? En levert dat echt altijd de voordelen op die AI nu wordt toegedicht? 

Die vragen onderzoeken we in de context van het sociaal domein. De afgelopen maanden staken Thaesis en Alliantie Digitaal Samenleven hun licht op bij een handvol beleidsmakers, wetenschappers, appbouwers en organisaties in de sector om te horen hoe zij tegen de ogenschijnlijk tegenstrijdige combinatie van tech en menselijk werk aankijken. Hoe zorg je ervoor dat de mensen om wie het gaat in het sociale domein niet verpletterd worden door het gebrek aan context van de algoritmes?

Het resultaat stemt volgens ons tot een extreem kritische blik. Zolang er te weinig wordt nagedacht over het gebruik van AI en de bijbehorende risicoā€™s, zijn de potentiĆ«le problemen volgens ons groter dan de voordelen.

Toch zijn er al wat initiatieven aan de gang. Wil je ook aan de slag? Dan zijn dit volgens ons de belangrijkste inzichten. 

  • Mensen die verstand hebben van technologie en het werkveld moeten de leiding nemen
  • Trek tijd uit om ethische en juridische kwesties te bespreken voordat je begint
  • Mensen helpen en technologie hoeven elkaar niet uit te sluiten
  • Betrek de doelgroepĀ die je voor ogen hebt, zodat de toepassing van AI bij hun leefwereld, vraag of probleem aansluit.

Lees meer