Site pictogram Thaesis

🏫 Onderwijskwaliteit gebaat bij meer bewuste aanbesteding van leermiddelen

De onderwijskwaliteit in Nederland kan worden verbeterd door leermiddelen bewuster aan te besteden. In het door Thaesis uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat scholen die hierin voorlopen dit veelal in percelen doen, geaggregeerd doen en/of flexibeler doen. Schoolbestuurders en -directeuren die vooroplopen in bewust aanbesteden verdienen brede navolging, aldus de auteurs van het onderzoek. Op die manier zal een meer evenwichtige verhouding in de keten ontstaan, hetgeen de inkoopmacht van individuele scholen ten goede zal komen. Ook verschuift de samenwerking tussen scholen en aanbieders van leermiddelen daarmee van een transactionele naar een relationele basis. Onderwijskwaliteit en -vernieuwing wordt zo een meer gezamenlijke inspanning.

In onze publicatie leest u over de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek naar het aanbesteden van leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Deze publicatie is primair geschreven voor onderwijsbestuurders en -directeuren en geeft u achtereenvolgens inzicht in: 

  1. de afname van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs; 
  2. hoe we daardoor in het onderwijs onbedoeld onze mondiale koppositie verloren; 
  3. dat digitalisering als breekijzer kan fungeren voor de weg terug omhoog; 
  4. wat de oorzaken zijn van het onbenutte potentieel van leermiddelen; en
  5. hoe bewust aanbesteden van leermiddelen de sleutel tot onderwijssucces is. 

Ook geven de uitkomsten van het onderzoek een antwoord op de volgende vragen: 

Het onderzoek heeft bestaan uit een tiental interviews met verschillende relevante actoren in de educatieve branche. Hierbij zijn met uitgevers, distributeurs, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en andere relevante partijen met exploratieve interviews knelpunten, ontwikkelingen en oplossingsrichtingen geïdentificeerd en gevalideerd. Vervolgens zijn ontwikkelingen en inzichten geïdentificeerd en getoetst aan de hand van een beknopt literatuuronderzoek.

Download de volledige publicatie

Mobiele versie afsluiten